ru

Умови проведення акції

1. Організатор акції:

1.1. Організатором акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Мобізон», код ЄДРПОУ 37623364, м. Київ, вул. Васильківська, б.34, корпус «А», офіс 307 (далі - Організатор).

1.2. Акція проводиться з метою популяризації послуг, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мобізон» і для залучення уваги клієнтів сервісу TurboSMS до нових пропозицій, рекламних акцій і т.д.

1.3. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника акції з цими Правилами.

2. Умови участі в акції:

2.1. Для участия в акции необходимо осуществить следующие шаги:

  • авторизуватися (зареєструватися) на сайті https://turbosms.ua.
  • у період з 19.11.2021р по 26.11.2021р включно (Далі - період проведення акції) скористатися будь-якою акційною послугою сервісу TurboSMS.

2.2. Невиконання умов акції, визначених у п. 2.1. Правил проведення акції (далі - Правила) протягом періоду проведення акції, позбавляє особу права брати участь в акції та претендувати на отримання Акційної ціни.

2.3. Дія акції поширюється виключно на відправку абонентам операторів України Національних SMS-повідомлень і Viber-повідомлень будь-якого типу з використанням будь-яких Відправників, відповідно до вимог пп. 2.24, 2.26, 2.26.1, 2.28 розділу «Термінологія», розділу «Правила додавання підпису відправника» Правил користування сервісом, розміщених на сайті сервісу TurboSMS за посиланням https://turbosms.ua/ua/guide.html, а також Розділу «Додавання Viber відправника », розміщеного за посиланням https://turbosms.ua/ua/viber/add/senders.html.

3. Учасники акції:

3.1. Учасниками акції визнаються клієнти сервісу TurboSMS, які вже зареєстровані у сервісі TurboSMS або зареєструються під час періоду проведення акції та належним чином дотримуються вимог Правил проведення акції (далі - Учасники).

3.2. Не визнаються Учасниками і не можуть брати участь в ній неповнолітні та недієздатні особи, працівники Організатора та пов'язані з ними особи. Обмежено дієздатні особи мають право брати участь в акції виключно через своїх законних представників, відповідно до чинного законодавства України.

4. Територія та період проведення акції:

4.1. Акція проводиться по всій території України.

4.2. Акція проводиться в період з 00:00:01 годин 19.11.2021р по 23:59:59 годин 26.11.2021р включно.

4.3. Термін проведення акції може бути змінений Організатором за його власним рішенням або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

5. Реєстрація учасника акції:

5.1. Реєстрація учасників проводиться в період з 19.11.2021р по 26.11.2021р включно на сайті https://turbosms.ua.

5.2. Для участі в акції необхідно в період з 19.11.2021р по 26.11.2021р включно:

  • Ознайомитися та погодитися з Правилами проведення акції.
  • Зайти на сторінку https://turbosms.ua і скористатися будь-якою акційною послугою сервісу TurboSMS, за умови дотримання вимог п.2.1. Правил проведення акції.

6. Акційна ціна (Подарунок):

6.1. За умовами акції сервіс TurboSMS надає Учасникам подарунок - можливість відправляти повідомлення за акційною ціною (надалі Акційна ціна):

  • Стандартне Національне SMS-Повідомлення - 0,33 грн. (Нуль гривень 33 копійки)
  • Рекламне Viber-Повідомлення - 0,77 грн. (Нуль гривень 77 копійок)
  • Транзакційне Viber-Повідомлення - 0,32 грн. (Нуль гривень 32 копійки)

7. Умови отримання Акційної ціни та/або призу:

7.1. Учасник самостійно несе відповідальність за правильність і достовірність наданих ним при реєстрації у сервісі TurboSMS даних і своєчасне інформування Організатора про зміну таких даних, включаючи, але не обмежуючись, зміною адреси, телефону та інших персональних даних.

7.2. Учасники, які отримали право на отримання Акційної ціни, не можуть отримати її еквівалент у грошовій формі. У разі відмови Учасника від отримання Акційної ціни, згідно з умовами цієї акції, Учасник не має права вимагати від Організатора будь-якої компенсації.

7.3. Беручи участь в акції, Учасник повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляють його права на отримання Акційної ціни.

8. Додаткові умови:

8.1. Беручи участь в акції, кожен Учасник таким чином підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданих ним відгуків, рекомендацій та інформації про себе або компанії, від імені якої він діє, організатором акції з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. права публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, передачу інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором акції та / або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

8.2. Організатор акції залишає за собою право на відправку інформаційного запиту до Учасника акції з метою встановлення його ідентичності реєстраційними даними.

8.3. Беручи участь в акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор акції та інші треті особи, залучені Організатором до підготовки та проведення акції, звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.4. Організатор акції не несе відповідальності за виконання своїх зобов'язань відповідно до умов акції у разі виникнення обставин, що не залежать від волі Організатора, і які відбулися в результаті обставин непереборної сили, на які Організатор не міг вплинути, а саме обставини непереборної сили такі, як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші обставини.

8.5. Відсутність у Учасника можливості отримати подарунки на зазначених Правилами умовах з будь-яких, незалежних від Організатора причин, прирівнюється до відмови Учасника від подарунків і не тягне за собою ніякої відповідальності Організатора за невручення подарунків.

8.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення з таких питань Організатор залишає за собою. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.7. Організатор акції може змінити та / або доповнити ці Правила протягом всього терміну проведення акції, інформація про умови і правила проведення акції розміщена на сайті https://turbosms.ua.

Ошибка