ru

Правила користування сервісом з 1.02.2023

1. Загальні положення

1.1. Правила користування сервісом (далі – «Правила») обумовлюють порядок правовідносин між ТОВ «МОБІЗОН» (далі - «Виконавець») та користувачем послуг (далі – «Замовник»), визначають права та обов'язки Сторін, порядок та умови користування послугами, які надаються Виконавцем, порядок укладення договору про надання послуг (далі – «Договір») та умови припинення його дії, питання захисту персональних даних, відповідальність Сторін, а також інші питання, не врегульовані Договором та/або чинним законодавством.
Замовником може бути дієздатна фізична особа, яка діє у власних інтересах або виступає від імені та в інтересах юридичної або іншої фізичної особи / фізичної особи-підприємця.

1.2. Дані Правила є публічним договором та публічною офертою відповідно до ст.ст.633, 641 Цивільного кодексу України, їх умови є однаковими для всіх споживачів.

1.3. Дії Замовника, вчинені ним для реєстрації на сайті https://turbosms.ua(далі - Сайт), та подальше користування сервісом Виконавця є повним та безумовним акцептуванням цих Правил та Вимог до змісту повідомлень у відповідності до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче по тексту.

1.4. У разі бажання Замовника та/або у випадках, встановлених Виконавцем, між Сторонами укладається паперовий Договір про надання послуг. Правила становлять невід'ємну складову частину вказаного Договору. Норми цих Правил не є вичерпними і можуть доповнюватися нормами Договору та інших його невід'ємних частин. У разі виникнення суперечностей між нормами Договору і цими Правилами, застосовуються норми Договору.

1.5. Виконавець має право вносити зміни та/або доповнення до цих Правил, які доводяться до відома Замовників не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати набуття ними чинності, одним із способів: електронною поштою, засобами особистого кабінету або розмістивши інформацію на своєму Сайті.

1.6. Правила діють для всіх без виключення Замовників незалежно від часу укладення Договору (включаючи тих Замовників, Договори з яким укладені до набрання чинності цими Правилами), типу отримуваних послуг чи інших обставин.

1.7. Тарифи на запропоновані Виконавцем послуги (далі – «Тарифи») відображені на Сайті Виконавця за адресою https://turbosms.ua/price.html.

1.8. Взаємовідносини між Сторонами регулюються цими Правилами, Договором, Тарифами, іншими документами, що становлять невід’ємну частину Договору, а також нормами чинного законодавства України, які стосуються взаємовідносин між Сторонами.

1.9. Послуги Виконавця не є телекомунікаційними послугами. Виконавець надає Замовнику послуги із забезпечення через телекомунікаційні мережі загального користування доступу до сервісу Виконавця та можливість передачі сформованих Замовником Повідомлень до центрів мобільних операторів, тобто інтернет послуги (далі – «Послуги»).

2. Термінологія

У цих Правилах, Договорі та його невід’ємних частинах, а також у Вимогах до змісту повідомлень терміни вживаються у наступних значеннях.

2.1. Сайт – це веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://turbosms.ua.

2.2. Абонент – фізичні та/або юридичні особи та/або фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, з якими Оператор уклав договір про надання послуг безпровідного телефонного зв’язку, а також особи, що користуються та оплачують послуги безпровідного телефонного зв’язку без укладення письмового договору.

2.3. Адміністрація сайту – особа, уповноважена Виконавцем на здійснення управління Сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

2.4. Оператор – юридична особа-резидент України, що надає послуги безпровідного телефонного зв’язку на комерційній основі та має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

2.5. Компанія Viber – юридична особа Viber Media S.à r.l., що є власником прав інтелектуальної власності на Додаток Viber.

2.6. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.7. Власник персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Власником персональних даних у розумінні цих правовідносин є Замовник.

2.8. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі, яке містить дату та підпис суб’єкта персональних даних.

2.9. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника.
Розпорядником персональних даних в розумінні цих правовідносин є Виконавець, який за дорученням Замовника здійснює обробку персональних даних Користувачів з метою та виключно в обсязі, необхідних для надання Послуг.

2.10. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

2.11. Конфіденційна інформація про особу – персональні дані з обмеженим доступом, які віднесені фізичною особою або законом до такої інформації.

2.12. Електронний віртуальний рахунок – програмний додаток Системи, що дає можливість Замовнику відстежувати надходження і витрату внесених на особистий рахунок коштів.

2.13. Система – це програмно-апаратний комплекс Виконавця, що дозволяє Замовнику самостійно зареєструватися, відправляти повідомлення, відстежувати їх статус і контролювати свій Електронний віртуальний рахунок.

2.14. Web-Інтерфейс – програмний комплекс, який входить до складу Системи Виконавця та надає Замовнику доступ до Послуг.

2.15. API – опис способів (набір класів, процедур, функцій, структур або констант), якими одна комп'ютерна програма може взаємодіяти з іншою програмою.

2.16. Логін – набір певних символів, який Замовник самостійно формує при реєстрації на сайті Виконавця turbosms.ua, та який в подальшому використовується для ідентифікації Замовника в Системі.

2.17. Пароль – послідовність символів, відома тільки Замовнику, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді та використовується для ідентифікації Замовника в Системі.

2.18. Ключ API – це унікальний секретний ідентифікатор, що складається з безлічі символів латиниці, цифр і різних спецсимволів, який використовується для аутентифікації викликів додатка Замовника до API Виконавця.

2.19. Політики Viber – правила, вимоги, встановлені Компанією Viber щодо користування Додатком Viber. Політики Viber розміщені на офіційному сайті Компанії Viber за посиланнями: http://www.viber.com/ru/terms; http://www.viber.com/en/terms.

2.20. Додаток Viber (або Viber) – програмний додаток, розробником якого є Компанія Viber, який включає VoIP технологію, засоби миттєвої передачі Повідомлень Користувачам, інші засоби інформаційного обміну між Користувачами та може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персональних комп’ютерах.

2.21. Послуга передачі Viber-Повідомлень через Додаток Viber (або Viber-Послуга) - забезпечення Виконавцем можливості передачі Viber-Повідомлень від Замовника на Кінцеве обладнання Користувачів Viber через Додаток Viber у відповідності до умов цього Додатку, що здійснюється шляхом надання Виконавцем Замовнику доступу до Системи Виконавця.

2.22. Звітний період - період з 00:00:00 годин першого дня календарного місяця до 23:59:59 години останнього дня календарного місяця (за київським часом).

2.23. Користувач - суб’єкт персональних даних, споживач телекомунікаційних послуг будь-якого Оператора, або який встановив на власному Кінцевому обладнанні Додаток Viber та надав Замовнику явно виражену письмову згоду на отримання Повідомлень від Замовника.

2.24. Альфанумеричне Ім’я - унікальне поєднання латинських букв або унікальна комбінація латинських букв з арабськими цифрами (до 11 символів), яке формується Замовником на його власний розсуд і відображається в повідомленнях, переданих Користувачам, як ідентифікатор Замовника.
Залежно від сервісів, які використовують Альфанумеричні імена, останні поділяються на два типи: Національні Альфанумеричні імена і Міжнародні Альфанумеричні імена. Критерії віднесення Альфанумеричного імені до тієї чи іншої категорії вказані в розділі Правила додавання підпису відправника.
Якщо Альфанумеричне ім'я Замовника належить до імен, які не визначені як Національні, Виконавець має право автоматично здійснювати заміну такого Альфанумеричного імені на інше Альфанумеричне ім'я, сформоване на свій розсуд.

2.25. Повідомлення - SMS-Повідомлення або Viber-Повідомлення.

2.26. SMS-повідомлення (Стандартне SMS-повідомлення - сукупність систематизованих алфавітно-текстових і цифрових знаків (текст), який формується Замовником і передається Користувачам, складається з 160 символів при використанні латинського алфавіту або 70 символів при використанні кириличного алфавіту. У разі, якщо довжина тексту перевищує вказаної кількості символів, то кожна наступна складова частина SMS-повідомлення з метою тарифікації вважається окремим повідомленням. Максимальна кількість символів SMS-повідомлення, що складається з декількох частин, зазначено в розділі Довжина SMS повідомлень.
Залежно від змісту Повідомлення поділяються на два типи - Національне SMS-повідомлення та Міжнародне SMS-повідомлення.

2.26.1. Національне SMS-Повідомлення - це SMS-повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Національного Альфанумеричного імені.

2.26.2. Міжнародне SMS-Повідомлення - це SMS-повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Міжнародного Альфанумеричного імені або у разі, якщо Оператор віднесе зміст такого повідомлення до Міжнародного.

2.27. Viber-повідомлення - повідомлення, які формуються Замовником та передаються на кінцеве обладнання Користувачів через Додаток Viber. Повідомлення може містити текст (до 1000 знаків кириличного чи/та латинського алфавіту), зображення та/або кнопку (з посиланнями на URL-адресу).
Залежно від змісту Viber-повідомлення поділяються на два типи - Трансакційні/Інформаційні Viber-повідомлення і Рекламні та/або Вітальні Viber-повідомлення.
Окремим видом повідомлень є Тестові Viber-повідомлення.

2.27.1. Транзакційні/Інформаційні Viber-повідомлення - персональні інформативні (сервісні) та транзакційні повідомлення не рекламного характеру, що містять інформацію про конкретну операцію/транзакцію.
Відправлення Транзакційного Viber-повідомлення можливе виключно при наявності шаблону такого Повідомлення, погодженого компанією Viber.

2.27.2. Рекламні та/або Привітальні Viber-повідомлення - повідомлення, що містять рекламу/рекламну інформацію та/або комбіновані повідомлення, що одночасно містять і рекламну інформацію, і інформацію про виконані транзакції/операції тощо та/або повідомлення, що містять привітання, а також інші повідомлення, відмінні від Транзакційних Viber-Повідомлень.

2.27.3. Тестові Viber-повідомлення - повідомлення, які містять в собі слово «Тест/Test», не є рекламою або повідомленням особистого/інформаційного характеру, і/або за своїм змістом взагалі не несуть інформаційного навантаження.

2.28. Ім'я відправника (Viber-Ім'я відправника) - унікальна комбінація латинських і/або кириличних літер та/або арабських цифр (в загальній кількості до 20 символів), яка формується Замовником на його власний розсуд і відображається у Viber-повідомленнях, переданих Користувачам Viber як Ідентифікатор Замовника.
Залежно від ступеня персоналізації Ім'я відправника розділяється на два типи - Ім'я відправника Виконавця і Власне Ім'я відправника.

2.28.1. Ім'я відправника Виконавця - Ім'я відправника, встановлене на розсуд Виконавця, яке Замовник може використовувати виключно для відправки Тестових Viber-повідомлень та до моменту реєстрації Власного Імені відправника.

2.28.2. Власне Ім'я відправника - Ім'я відправника, яке сформоване Замовником на власний розсуд, зареєстровано в Компанії Viber і належить виключно Замовнику.

2.29. Кінцеве Viber-обладнання - мобільний пристрій (телефон, смартфон, планшет або інший подібний пристрій) або ноутбук, або персональний комп’ютер Користувача Viber, на якому встановлений Додаток Viber та який здатний приймати Viber-Повідомлення.

2.30. Час життя Повідомлення - певний період часу, протягом якого Система буде намагатись доставити Користувачу Повідомлення, яке було відправлене, але не змогло доставитись з першого разу.

2.31. Пільговий період - це період у 30 (тридцять) календарних днів, який починає діяти з наступного дня, що йде за днем поповнення Замовником свого Електронного віртуального рахунку. Впродовж цих 30 (тридцяти) днів Замовник має право користуватися послугою за зниженою вартістю.

2.32. Крок поповнення - діапазон грошових сум, в межах яких Замовник може поповнити свій Електронний віртуальний рахунок.

2.33. Номер телефонної лінії сервісного обслуговування - номер телефону функціонального підрозділу Замовника або третьої сторони, залученої Замовником на договірних засадах, що забезпечує сервісну підтримку Користувачів, зокрема консультування та інше.

2.34. Фішинговий сайт - це сайт, який є шахрайським веб-ресурсом, котрий виманює реквізити платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків держателів платіжних карток.

2.35. Нігерійський лист - це повідомлення шахрайського характеру, метою якого є отримання грошових коштів від отримувача повідомлення.

2.36. Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність знаків, яку отримує особа з метою реєстрації на сайті Виконавця.

2.37. Cookies файли - невеликі ідентифікаційні файли, які завантажуються на термінальне обладнання Замовника (наприклад, комп'ютер або смартфон), коли Замовник отримує доступ до сайту Виконавця. Це дозволяє сайту Виконавця розпізнавати надалі пристрій, що використовується Замовником і зберігати деяку інформацію про переваги Замовника або про його минулі дії.

2.38. Мультиреєстрація - реєстрація декількох профілів у Системі на одного Користувача.

2.39. СПАМ (Спам-Повідомлення) - це будь-яке Повідомлення, на отримання якого Користувач попередньо не надавав згоду належним чином, незалежно від змісту такого Повідомлення, та/або яке відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

2.39.1. Повідомлення з однаковим або різним текстом доставляються одному й тому самому Користувачу більш ніж 10 (десять) разів на добу;

2.39.2. Повідомлення призвело до подання обґрунтованої скарги Користувачем або виникнення перешкод технічного характеру в роботі обладнання Виконавця або телекомунікаційної мережі Оператора/компанії Viber;

2.39.3. Повідомлення не містить достовірну інформацію про повну назву Замовника та/або Номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника;

2.39.4. Подальше отримання Повідомлень Користувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;

2.39.5. Повідомлення, отримання яких буде протарифіковано (за отримання яких з Користувача буде стягнуто оплату), за умови, що Користувач не замовляв такого Повідомлення;

2.39.6. Повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений Замовником з Виконавцем, у разі, якщо таке погодження тексту Замовника з Виконавцем є обов’язковим згідно умов цих Правил;

2.39.7. Повідомлення, які доставляються Користувачам, заохочуючи їх зателефонувати та/або відправити текстове повідомлення на запропоновані номери, або прийняти участь у будь-яких заходах, або містять пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі оператора зв'язку або використати його послуги;

2.39.8. Повідомлення, які містять у собі інформацію про криптовалюти та валютні ринки;

2.39.9. Повідомлення, які містять у собі інформацію про послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інші схожі за своєю суттю послуги;

2.39.10. Повідомлення, які містять у собі інформацію про алкоголь, наркотичні речовини, табаковмістну продукцію, електронні цигарки та іншу, схожу за своєю суттю, продукцію;

2.39.11. Повідомлення, які містять у собі інформацію про біологічно активні добавки (БАД) і/або інші препарати, які не сертифіковані (при необхідності) або не мають висновок сертифікованої лабораторії про нешкідливість препарату для здоров'я споживача і які відповідають медичним стандартам України;

2.39.12. Повідомлення, зміст яких суперечить чинному законодавству України або є неправомірним;

2.39.13. Повідомлення містить інформацію, яка може бути розцінена як передвиборна агітація та/або політична реклама, має політичний зміст;

2.39.14. Повідомлення, що містять інформацію про громадських діячів/організації/течії;

2.39.15. Повідомлення містить інформацію еротичного та/або порнографічного характеру;

2.39.16. Повідомлення містить інформацію релігійного характеру;

2.39.17. Повідомлення містить інформацію, що стосується неповнолітніх та/або конфіденційну інформацію про особу без її згоди на поширення такої інформації;

2.39.18. Повідомлення, які за своєю суттю є або можуть бути «Нігерійським листом»;

2.39.19. Повідомлення, які містять приховані посилання на Фішингові сайти, або сайти, які містять шкідливе програмне забезпечення.

2.40. Чат-сесія Viber – це двосторонній чат, який абонент може відкрити для спілкування із Замовником, у відповідь на отримане Viber-Повідомлення Замовника, який використовує Власного відправника.

2.41. Терміни, що не зазначені в даному розділі, вживаються в тексті даних правил в значені згідно чинного законодавства України.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати Замовнику Послуги відповідно до умов цих Правил та Договору.

3.1.2. Надати Замовнику можливість формувати за допомогою Системи рахунок-фактуру для оплати Послуг відповідно до діючих Тарифів, зазначених на сайті Виконавця за адресою https://turbosms.ua/price.html.

3.1.3. При надходженні від Замовника на поточний рахунок Виконавця коштів за Послуги, у найближчий робочий час, але не пізніше ніж впродовж наступного банківського дня, зарахувати отриману суму на Електронний віртуальний рахунок Замовника та надати Замовнику Послуги.

3.1.4. Забезпечувати охорону персональних даних Замовника та Користувачів, які стали йому відомі під час надання Послуг.

3.1.5. Забезпечити Замовника можливістю контролю за інформацією про:
- фактичне зарахування суми перерахованих Замовником Виконавцю коштів на особистий Електронний віртуальний рахунок;
- стан свого Електронного віртуального рахунку;
- статус кожного переданого для відправлення SMS-повідомлення через сайт Виконавця turbosms.ua.

3.1.5.1. Можливість контролю за інформацією, зазначеною у п.п. 3.1.5 п. 3.1. цих Правил, реалізується за допомогою Логіна доступу до аккаунту Замовника, який створюється Замовником при реєстрації на сайті Виконавця (turbosms.ua).

3.1.6. Виконавець не несе відповідальності і не надає гарантій щодо доставки Повідомлень для Користувачів у випадках:
- коли Користувач знаходиться поза зоною досяжності телекомунікаційної мережі Оператора, що є обслуговуючим для Користувача;
- у випадках вимкнення/відключення/некоректної роботи обладнання Оператора або Користувача;
- у випадках неналежної роботи телекомунікаційної мережі Оператора, доступ до якої використовує Виконавець для надання послуг;
- у випадку відправлення Повідомлень до інших країн світу;
- у випадку, якщо текст Повідомлення складається більше ніж з трьох частин (сегментів).

3.1.7. Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує витрат за упущену вигоду Замовника під час тимчасового блокування аккаунту Замовника, яке сталося внаслідок багаторазового (3 і більше разів) невірного вводу Замовником свого паролю доступу до Системи.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. В обов'язковому порядку попередньо отримати від Користувача, якому планується відправлення повідомлень з інформацією Замовника, згоду на отримання таких повідомлень, незалежно від їх змісту. Ця згода Користувача має бути оформлена належним чином і виражена в такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач бажає отримувати повідомлення від Замовника.
На вимогу Виконавця та/або Оператора та/або іншої особи, яка має на це законне право, Замовник зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дня надходження такої вимоги в будь-якому вигляді (письмовому, електронному, за допомогою телефонного запиту і т. д.) надати на електронну адресу Виконавця support@turbosms.ua (або іншу електронну адресу, вказану Виконавцем у запиті) інформацію про наявність згоди певного Користувача/Користувачів, форму надання такої згоди, а також, при необхідності, офіційного листа Замовника з поясненнями щодо запитаної Виконавцем інформації. До такого листа Замовник прикладає докази законності та правомірності надсилання повідомлень певному Користувачеві/Користувачам.

3.2.2. Довести до відома Користувача – отримувача Повідомлення інформацію про можливість і спосіб, за допомогою якого Користувач, якому адресовано Повідомлення, може відмовитись від подальшого одержання Повідомлень, переданих з використанням Системи. Для можливості здійснення Користувачем відмови від отримання Повідомлень, та для розгляду скарг, питань та претензій, які виникають у Користувачів у зв’язку з отриманням Повідомлень від Замовника, Замовник зобов’язується включити у кожне Повідомлення, що відправляється Користувачеві, назву компанії Замовника (або особи, яку представляє Замовник) і Номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника.

3.2.2.1. У разі отримання у будь-який спосіб (усно, письмово, у телефонній розмові, на електронну адресу тощо) інформації від Користувача про його відмову від подальшого одержання Повідомлень від Замовника (відкликання згоди) та/або вимогу видалити/знищити персональні дані цього Користувача з бази даних Замовника у сервісі Виконавця, Замовник зобов’язується негайно видалити/знищити з бази даних у сервісі Виконавця персональні дані такого Користувача та впродовж 5 (п’яти) робочих днів повідомити про це Користувача та Виконавця. Відправлення повідомлень такому Користувачеві в подальшому можливе тільки після надання ним нової письмової згоди на отримання повідомлень від Замовника.

3.2.2.2. У разі звернення Користувача безпосередньо до Виконавця з вимогою видалити/знищити його персональні дані з бази персональних даних Замовника у сервісі Виконавця та/або повідомлення про відмову від подальшого отримання Повідомлень від Замовника, Виконавець має право призупинити/зупинити можливість відправлення Замовником Повідомлень цьому Користувачу та/або повідомити Замовника про таке звернення і зобов’язати його вжити всіх необхідних заходів для задоволення вимог Користувача. Таке звернення Користувача може бути висловлене у будь-який спосіб (усно, письмово тощо).

3.2.3. Замовник зобов’язується не надсилати Спам-повідомлення.

3.2.4. Замовник повинен попередньо письмово погоджувати текст Повідомлень з Виконавцем, якщо такі повідомлення мають ознаки або містять інформацію наступного характеру: лотереї/розіграші/вікторини, фінансові послуги, медичні послуги та медичні препарати, харчові добавки, дієтичні добавки, громадські та/або політичні організації, партії, рухи та течії, релігійні організації, конфесії, установи, інформацію про товари або послуги, що підлягають обов'язковому ліцензуванню/сертифікації, чи інформацію, що стосується неповнолітніх осіб та/або конфіденційної інформації про особу без її згоди на поширення такої інформації, та/або надається у вигляді перехресного посилання (під перехресним посиланням слід розуміти надання інформації, джерелом якої не є Замовник, чи інформації, зміст якої не відповідає тематиці Повідомлень та/або не відповідає темі/торговій марці Замовника тощо).
Таке погодження відбувається шляхом направлення Замовником тексту Повідомлення зі своєї електронної адреси, зазначеної ним при реєстрації на сайті turbosms.ua, на електронну адресу Виконавця support@turbosms.ua, або на іншу електронну адресу, вказану Виконавцем при обробці відповідного звернення Замовника.

3.2.5. Замовник зобов’язується не відправляти Повідомлення, що містять інформацію та/або мають ознаки реклами/інформації про алкогольну, тютюнову та/або тютюновмістну продукцію, електронні цигарки, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби; релігійну агітацію; криптовалюту та валютні ринки; азартні ігри; нецензурні слова (лайку); ознаки недостовірної, конфіденційної інформації; послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інші схожі за своєю суттю послуги; інформації, яка була отримана Замовником злочинним шляхом та/або яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб; інформацію еротичного та/або порнографічного характеру; інформацію, що суперечить вимогам суспільної моралі; інформацію, що порушує основи державності та конституційного ладу та/або іншу інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України. Послуги, які надаються (надавались) Виконавцем у рамках цих правовідносин забороняється використовувати у цілях, що носять політичний характер, у тому числі, але не обмежуючись, пов’язаних з опитуванням, збором чи розповсюдженням інформації на політичну тематику та/або агітаційного характеру.

3.2.6. Замовник зобов'язується не відправляти Повідомлення, в тексті яких міститься інформація/згадка про Оператора або звернення від імені Оператора; Повідомлення, в яких міститься реклама або інформація, яка заохочує до співпраці з третіми особами, які надають послуги з організації передачі будь-яких повідомлень будь-яким способом, або заохочує використання телекомунікаційних послуг різних операторів.

3.2.7. Замовник зобов’язаний не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації Системи, її безперебійній роботі, захисту інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам. Заборонено розсилання SMS-повідомлень, які містять віруси та/або програмне забезпечення та/або елементи програмного забезпечення, що шкодять/можуть зашкодити функціонуванню мобільних пристроїв Користувачів та/або телекомунікаційній мережі Оператора, та/або системі чи обладнанню Виконавця, та/або містять посилання на електронні сторінки, які містять віруси та/або заборонене або шкідливе програмне забезпечення та/або елементи забороненого або шкідливого програмного забезпечення тощо.

3.2.8. Замовник, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного запиту від Виконавця, зобов’язується в порядку, визначеному п.п.3.2.4. цих Правил, надавати на узгодження текст Повідомлень(-ня), з метою аналізу відповідності його форми, змісту та тематики діючому законодавству України та положенням цих Правил. У випадку, якщо його форма, зміст або тематика суперечить чинному законодавству чи положенням цих Правил, чи Замовник не надає текст Повідомлень(-ня) на узгодження, Виконавець має право відмовитись здійснювати (або заблокувати) передачу таких Повідомлень без застосування до Виконавця штрафних санкцій.

3.2.9. Власником персональних даних, які вносяться Замовником у Систему та сформовані у вигляді бази даних телефонних номерів користувачів, їхніх імен та іншої зазначеної Замовником інформації, є особисто сам Замовник.
Замовник повністю та беззаперечно погоджується, що у разі пред'явлення від Абонентів за отриманими Повідомленням скарг/претензій/позовів до Виконавця та/або Оператора та/або третіх осіб, залучених для надання послуг, відповідальність за цими скаргами/претензіями/позовами несе тільки Замовник.
Замовник згоден з тим, що повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.

3.2.10. При реєстрації на сайті Виконавця (turbosms.ua) Замовник зобов'язаний вказати номер мобільного телефону, як основний засіб зв’язку (далі іменується «Основний засіб зв’язку»), на який у подальшому Виконавець направлятиме інформаційні Повідомлення, що стосуються надання Послуг згідно цих Правил (наприклад, повідомлення про підключення тієї чи іншої послуги, інформування про блокування аккаунту Замовника тощо).
Замовник зобов’язується не реєструвати більше одного аккаунту (мультиреєстрація), крім випадків погоджених з Адміністрацією сайту і з її дозволу. Також забороняється реєстрація двійника вже існуючого облікового запису.
При виявлені самовільної мультиреєстрації – всі аккаунти, що мають відношення до такої реєстрації, будуть негайно заблоковані Виконавцем без застосування до Виконавця будь-яких штрафних санкцій.

3.2.11. Забезпечити постійне функціонування Основного засобу зв’язку, а також впродовж 3 (трьох) календарних днів після зміни такого номеру телефону повідомити про це Виконавця на електронну адресу support@turbosms.ua та/або телефонний номер Виконавця (044) 224-8668.
У разі втрати доступу до аккаунту та телефонного номеру, який є Основним засобом зв'язку, відновлення доступу до такого аккаунту можливе лише при наявності підписаного Договору, який має безпосереднє відношення до цього аккаунту.

3.2.12. Самостійно здійснювати контроль за станом коштів на особистому Електронному віртуальному рахунку.

3.2.13. Замовник зобов'язується в повному обсязі оплачувати надані йому Виконавцем Послуги, а також зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і Тарифи на Сайті Виконавця.

3.2.14. Замовник зобов'язується не привласнювати у якості адреси відправника назву будь-якої установи/організації (наприклад, оператора мобільного зв'язку, банківських, страхових структур, державних і урядових установ тощо), до якої Замовник не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання подібної адреси відправника документально підтверджена самою установою/організацією.

3.2.15. Замовник зобов'язується не використовувати Сервіс Виконавця для:

 • розсилки Спаму;
 • здійснення шахрайських дій за допомогою Системи та/або щодо Системи Виконавця в будь-якій формі;
 • передачі повідомлень, які можуть привести до порушення працездатності обладнання Виконавця;
 • передачі недостовірної, конфіденційної інформації; передачі SMS-повідомлень, що вводять користувачів в оману;
 • передачі інформації, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, і/або порушує авторські або суміжні права третіх осіб;
 • для відправки повідомлень з контентом, який є незаконним, шкідливим, погрожуючим, який ображає моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницьким, пропагують ненависть, жорстокість, насильство та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками, що сприяє розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, що містить сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами і подібне;
 • передачі SMS-повідомлень еротичної, порнографічної або іншої подібної спрямованості;
 • передачі SMS-повідомлень, які містять нецензурні слова (лайка);
 • передачі матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування, або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет та/або програмного забезпечення;
 • поширення інформації політичного характеру, в тому числі, але не обмежуючись, пов'язаної зі збором та/або розповсюдженням інформації політичного характеру, політичної агітації, політичної реклами;
 • збору та зберігання персональних даних осіб, від яких на це не було отримано відповідної згоди;
 • розсилки повідомлень, що містять інформацію релігійного характеру;
 • реклами алкоголю, тютюну, електронних цигарок, наркотичних та інших заборонених законодавством України засобів;
 • відправлення повідомлень з контентом, який Замовник не має права робити доступним відповідно до норм чинного законодавства або згідно з якими-небудь договірними правовідносин; а також, який зачіпає будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ними права третьої сторони;
 • відправки інформації, що порушує норми чинного законодавства України та інших країн світу, в тому числі, але не обмежуючись, передачею рекламної інформації такими способом або порядком, що порушують вимоги Законів України «Про рекламу» та «Про інформацію», а також норми міжнародного права.

3.2.16. Замовник зобов'язується дотримуватися Вимог до змісту повідомлень.
Замовник зобов'язаний додавати до тексту повідомлень контактний номер телефону.

3.2.17. Замовник зобов'язаний здійснювати відправку повідомлень виключно у період з 9.00 до 20.00 в робочі дні та з 11.00 до 18.00 (за Київським часом) в неробочі та святкові дні. Це обмеження не застосовується при відправці повідомлень про підтвердження банківських операцій (зняття коштів, поповнення рахунків та інші), реєстрацію на Інтернет-сайті, повідомлень від служб таксі та інші цілодобові сервісні повідомлення, попередньо узгоджені Замовником з Виконавцем.

3.2.18. Замовник дає свою згоду на використання Сайтом Виконавця файлів Cookies. Замовник має право відмовитися від використання файлів Cookies, однак при подальшому використанні сайту Виконавця, Замовник автоматично погоджується на використання файлів Cookies.

3.2.19. Замовник дає свою згоду на отримання від Виконавця Повідомлень, пов'язаних з наданням Послуг, на електронну пошту (e-mail) та/або через службу коротких повідомлень (SMS) та/або Viber-Повідомлень.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. 3.3.1. Змінити в односторонньому порядку Тариф, що застосовується, і Правила надання Послуг. Зміна Правил та/або Тарифів відбувається за умови попереднього повідомлення про це Замовника за 7 (сім) календарних днів до дати зміни умов та/або вартості послуги передачі Повідомлень на номера Абонентів Операторів України, шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Виконавця turbosms.ua. Зміни набувають чинності з дати вказаної у відповідному повідомленні Виконавця. Винятком є умова, вказана в п. 4.10. цих Правил, яка не вимагає попереднього повідомлення Замовника про зміну вартості Viber-послуг, визначеної у гривні.
Зазначена зміна Тарифів/Правил може здійснюватись Виконавцем і у менший строк та буде визнана Замовником як правомочна, якщо вона буде викликана змінами умов співробітництва між Виконавцем та Оператором/компанією Viber та/або третіми особами, які залучаються Виконавцем для надання Послуг.
У випадку незгоди Замовника з новими Тарифами/Правилами він повинен припинити користування послугою починаючи з дати вступу в силу нових Тарифів/Правил та, у разі наявності підписаного Договору, Замовник має право розірвати його в односторонньому порядку, повідомити про це Виконавця протягом 7 (семи) календарних днів з дня одержання інформації про нові Тарифи/Правила. Не підлягають зміні Тарифи на вже сплачені Замовником Послуги.

3.3.2. У разі, якщо Замовник упродовж 3 (трьох) років з моменту останнього поповнення рахунку не використає кошти зі свого Електронного віртуального рахунку, то після закінчення зазначеного строку аккаунт такого Замовника буде заблокований до верифікації його власника. Після звернення Замовника та підтвердження його права володіння аккаунтом, останній буде розблоковано та надано в користування Замовнику.

3.3.3. Здійснювати вибірково, на свій розсуд перевірку текстів Повідомлень, які відправляються Замовником Користувачам, на відповідність змісту таких Повідомлень нормам законодавства України та умовам цих Правил.

3.3.4. Припинити надання Послуг Замовнику у випадку порушення Замовником умов, передбачених цими Правилами, Договором та/або додатками до Договору.

3.3.5. Отримати оплату за Послуги згідно умов цих Правил та/або Договору.

3.3.6. Призупинити надання Послуг без застосування до Виконавця штрафних санкцій на період планового або позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця або Операторів або компанії Viber, яке використовується для надання Послуг. Виконавець повідомляє Замовника за Основним засобом зв’язку або за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті Виконавця за 3 (три) календарні дні до початку планованого технічного обслуговування обладнання; таке повідомлення повинно містити дати початку та закінчення обслуговування.

3.3.7. Відмовитись, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, здійснювати передачу Повідомлень, якщо такі Повідомлення не відповідають чи суперечать чинному законодавству України та/або положенням Правил/Договору або заблокувати передачу таких Повідомлень чи аккаунт Замовника. Блокування аккаунту Замовника здійснюється з негайним повідомленням про це Замовника за Основним засобом зв’язку. Розблокування здійснюється лише за умови отримання протягом 2 (двох) календарних днів з моменту блокування письмового пояснення від Замовника та/або усунення обставин, через які було заблоковано надання Послуг та/або сплати штрафних санкцій у повному обсязі та/або надання Замовником доказів відсутності з його боку порушень умов надання Послуг.

3.3.8. Виконавець залишає за собою право час від часу без попереднього повідомлення вносити зміни до політики щодо файлів Cookies.

3.3.9. Виконавець не несе відповідальності за зміст зовнішніх веб-сайтів.

3.3.10. Виконавець має право, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, заблокувати доступ Замовнику до Системи у разі використання останнім номера телефону, який йому не належить, та утримати із Замовника штраф у розмірі залишку грошових коштів на Електронному віртуальному рахунку Замовника на момент припинення надання Послуг.

3.3.11. У разі отримання Виконавцем інформації про те, що Замовник:
- не дотримується встановлених Виконавцем Правил користування сервісом;
- намагається завдати шкоди репутації компанії Виконавця, його партнерам та/або Послугам;
- якщо в аккаунті Замовника виявлені дії, які можуть бути (або вже є) причиною порушень нормальної роботи Системи в цілому або її частин, Виконавець, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, без попередження Замовника блокує його доступ до аккаунту. Доступ до аккаунту Замовника може бути відновлений Виконавцем після перевірки та усунення Замовником виявлених порушень у користуванні Сервісом, а також після письмового повідомлення Замовником про усунення цих порушень.

3.3.12. Виконавець не зобов’язаний переглядати контент будь-якого виду, який використовується Замовником, а також, Виконавець має право (але не обов'язок) за власним бажанням відмовитися від розміщення або видалити будь-який контент, який використовується Замовником на Сайті Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати послуги від Виконавця згідно з умовами цих Правил та/або Договору.

3.4.2. Самостійно визначати суму поповнення свого Електронного віртуального рахунку відповідно до п.п. 3.1.2 п. 3.1. Правил.

3.4.3. Через сайт Виконавця turbosms.ua одержувати інформацію про стан кожного переданого для відправлення Повідомлення.
Статистичні дані щодо отриманих послуг за останні 6 (шість) місяців, зокрема щодо відправлених Повідомлень, Замовник має можливість відстежити у особистому кабінеті на сайті Виконавця.

3.4.4. В односторонньому порядку відмовитись від користування Послугою та, за необхідності, розірвати Договір за умови письмового повідомлення про це Виконавця на поштову адресу 03150, м.Київ-150, а/с 220, не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

3.4.5. Відмовитись від отримання Послуг через зміну їх вартості та/або Правил користування сервісом, що відбулась відповідно до п.п. 3.3.1 п. 3.3. Правил.

3.4.6. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості надаваних послуг.

4. Правила користування Послугою передачі Повідомлень через Додаток Viber

4.1. Виконавець надає Замовнику доступ до Системи та Web-Інтерфейсу, за допомогою яких Замовник матиме можливість направляти Viber-Повідомлення Користувачам.

4.2. Замовник самостійно формує текст Viber-Повідомлень з дотриманням умов та обмежень, встановлених цими Правилами, Договором та Політиками Viber.

4.3. Виконавець не несе жодних обов’язків та відповідальності щодо якості надання Viber-Послуги у випадках, зазначених у п. 4.5 цих Правил.

4.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право встановити та/або змінювати в односторонньому порядку ліміт/обмеження кількості Viber-Повідомлень, які можуть направлятись Замовником, у разі, якщо Компанія Viber встановить або змінить такий ліміт. Про такі зміни Замовник має бути проінформований Виконавцем шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця turbosms.ua.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за недоставку/некоректну доставку Viber-Повідомлень для Користувачів Viber у випадках:

4.5.1. Додаток Viber або Кінцеве обладнання Користувача не був/не було активований(-о) або не встановив(-ло) Інтернет-з’єднання протягом Часу життя Viber-Повідомлення;

4.5.2. Користувач відключив отримання Повідомлень у Додатку Viber;

4.5.3. Під час передачі Viber-Повідомлення Додаток Viber був видалений;

4.5.4. Версія операційної системи або Додатку Viber, встановлена на кінцевому обладнанні Користувача, не підтримує отримання Viber-Повідомлень;

4.5.5. У разі, якщо Ім'я відправника заблоковано Користувачем;

4.5.6. В інших випадках, які є результатом нездатності кінцевого обладнання Користувача Viber або програмного забезпечення, встановленого на такому кінцевому обладнанні, прийняти Viber-Повідомлення, та/або з причин, що мали місце з вини мобільних операторів, провайдерів послуг доступу до Інтернету та/або інших третіх осіб.

4.6. Виконавець має право призупинити надання Viber-Послуг, без застосування до Виконавця будь-якої відповідальності, у випадку заміни/оновлення та/або планового технічного обслуговування Обладнання Виконавця та/чи обладнання Компанії Viber та/чи обладнання третіх осіб, залучених Виконавцем для надання послуги Viber-Послуг, на період, необхідний для проведення тестування вказаного оновленого обладнання та/або запланованого технічного обслуговування такого обладнання, попередивши про це Замовника шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Виконавця turbosms.ua.

4.7. Виконавець має право без попередження призупинити надання Viber-Послуг, без застосування до Виконавця будь-якої відповідальності у разі позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця/Компанії Viber/третіх осіб, які залучаються Виконавцем для надання цієї послуги, а Замовник не має права вимагати компенсації за період такого призупинення.

4.8. У разі сплину Часу життя Viber-Повідомлення, встановленого Замовником, відправлене Viber-Повідомлення все одно може бути доставленим Користувачу, оскільки обладнання Компанії Viber намагатиметься доставити його протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів або іншого періоду, який може змінюватись час від часу Компанією Viber відповідно до технічних можливостей, і ці обставини знаходяться поза зоною впливу Виконавця та Замовника.

4.9. Замовник зобов'язаний у обов'язковому порядку попередньо одержати від Користувача Viber, якому планується відправлення Viber-Повідомлень з інформацією Замовника, згоду на одержання таких Viber-Повідомлень. Підтвердженням є явно виражена згода, надана Користувачем Замовнику в такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач бажав отримувати Viber-повідомлення від Замовника.
Згода Користувача обов’язково має містити:
- телефонний номер для відправки Viber-повідомлень, ім’я отримувача повідомлень та/або інші персональні дані, за якими цей Користувач може бути ідентифікований;
- назву компанії Замовника, якому надається згода, та який буде здійснювати відправку Viber-повідомлень Користувачу;
- інформацію, що згода надана на отримання саме Viber-повідомлень, а не повідомлень будь-якого іншого типу (SMS, e-mail тощо).

4.10. Виконавець має право змінити в односторонньому порядку Тариф, що застосовується, і правила надання Viber-Послуг. Зміна Тарифів відбувається за умови попереднього повідомлення про це Замовника за 7 (сім) календарних днів до дати зміни вартості Послуги передачі Viber-Повідомлень, шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Виконавця turbosms.ua. Зміни набувають чинності з дати вказаної у відповідному повідомленні Виконавця.
Зазначена зміна Тарифів може здійснюватись Виконавцем і у менший строк та буде визнана Замовником як правомочна, якщо вона буде викликана змінами умов співробітництва між Виконавцем та Компанією Viber та/або третіми особами, які залучаються Виконавцем для надання послуг.
Вартість Viber-послуг встановлена компанією Viber в іноземній валюті - Євро. Оплата Замовником послуг відбувається у національній валюті України – гривні. Вартість послуг у гривні визначена за офіційним курсом гривні до Євро, встановленого Національним банком України (далі - НБУ) станом на 22.07.2022 року. У разі, якщо курс гривні до Євро буде змінений і стане відрізнятися від того курсу, який діяв станом на 22.07.2022 року, на 2 (два) і більше відсотків, то Замовник беззаперечно погоджується з тим, що Виконавець має право у будь-який день до 12-00 години (за Київським часом) змінити виражену в гривні вартість послуг з відправлення Viber-повідомлень відповідно до актуального офіційного курсу НБУ гривні до Євро на дату такої зміни.
Така зміна визначеної в гривні вартості послуг з відправлення Viber-повідомлень не потребує будь-якого попереднього повідомлення про це Замовника і буде вважатися такою, що не порушує умови Правил, Договору (при його наявності) та / або прав Замовника.

4.11. Заборонені Viber-Повідомлення: сторони погодили, що Замовнику забороняється направляти наступні Viber-Повідомлення («Заборонені Viber-Повідомлення»):

4.11.1. Будь-які Viber-Повідомлення (у тому числі текст та/або картинки/зображення/фотографії), на отримання яких Користувач Viber, якому направляється відповідне Viber-Повідомлення, попередньо не надав Замовнику явно виражене згоду, викладену в такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач бажав отримувати Viber-повідомлення від Замовника. Замовник зобов'язаний на вимогу Виконавця протягом 1 (одного) робочого дня з дня надходження такої вимоги в будь-якому вигляді (письмовому, електронному, за допомогою телефонного запиту і т.д.) надати на електронну адресу Виконавця support@turbosms.ua (або іншу електронну адресу, вказану Виконавцем в запиті) інформацію про наявність згоди певного Користувача/Користувачів, формі надання такої згоди, а також, при необхідності, офіційного листа Замовника з поясненнями щодо запитаної Виконавцем інформації. До такого листа Замовник прикладає докази законності та правомірності надсилання Viber-повідомлень певному Користувачеві/Користувачам.

4.11.2. Повідомлення (у тому числі текст та/або картинки/зображення/фотографії), які містять або мають ознаки:

4.11.2.1. Будь-якої антиреклами та Viber-Повідомлень, що дискредитують товари та/або послуги третіх осіб та/або будь-які Повідомлення, що вводять в оману Користувача;

4.11.2.2. Інформації еротичного або порнографічного характеру;

4.11.2.3. Інформації політичного або релігійного характеру;

4.11.2.4. Інформації про фінансові послуги та/або криптовалюти і/або валютні ринки;

4.11.2.5. Інформації про послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інші схожі за своєю суттю послуги;

4.11.2.6. Інформації, що суперечить вимогам суспільної моралі та/або Закону України «Про захист суспільної моралі», інформації, що посягає на цілісність територіальних кордонів України, порушує основи конституційного ладу та/або громадський порядок та/або загрожує безпеці України або інших держав, та/або порушують правові норми інших країн світу;

4.11.2.7. Закликів/запрошень до масових зібрань (тобто зібрань у кількості більше 10 осіб);

4.11.2.8. Реклами тютюнових виробів та/або табаковмістної продукції та/або електронних цигарок, рідини до електронних цигарок;

4.11.2.9. Реклами алкогольної продукції;

4.11.2.10. Погроз, нецензурної лексики, лайок або слів, які є образливими для Користувача;

4.11.2.11. Інформації, що містить відомості будь-якого дискримінаційного змісту, включаючи (але не обмежуючись), дискримінацію за статтю, сексуальною орієнтацією, кольором шкіри, віком, расою, релігією, станом здоров'я, національністю, тощо), розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, посягає на честь і гідність особи, порушує будь-які права, у тому числі, авторські/суміжні права третіх осіб та/або права інтелектуальної/промислової власності третіх осіб;

4.11.2.12. Пропаганди фашизму або неофашизму, закликів до насильства та/або війни;

4.11.2.13. Пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління і інших шкідливих звичок;

4.11.2.14. Вірусів, будь-якого шкідливого програмного забезпечення, троянів, шпіонських програм, фішингових сайтів, «Нігерійських листів» або інших елементів, які можуть завдати шкоди кінцевому обладнанню Користувача Viber, у тому числі посилань, за якими можуть бути завантажені шкідливі елементи на кінцеве обладнання Користувача;

4.11.2.15. Будь-якої інформації, яка не відповідає дійсності, зокрема, проте не виключно, при цьому, прямо чи опосередковано стверджує або наводить на думку, що спонсором або замовником відправки відповідного контенту/інформації є Компанія Viber або містить будь-який інший неправдивий зміст щодо Компанії Viber;

4.11.2.16. Інформації (в тому числі тексту та/або картинок/зображень/фотографій), що суперечить чинному законодавству України. Замовнику забороняється направляти Viber-Повідомлення у спосіб та/або зі змістом, що порушують норми чинного законодавства України.

4.11.2.17. Інформацію про будь-які мессенджери, номери/канали Замовника у цих мессенджерах, крім номерів Замовника у Viber та/або Viber-каналу Замовника.

4.12. Якщо Viber-Повідомлення включає в себе об’єкти інтелектуальної власності (торгові марки, логотипи, слогани, назви тощо), Замовник повинен мати у наявності оригінали документів, що підтверджують права Замовника на використання таких об’єктів інтелектуальної власності, та на вимогу Виконавця, надати впродовж 1 (одного) робочого дня копії вказаних документів, завірених нотаріально або власноручним підписом відповідальної особи та відбитком печатки власника об’єкта інтелектуальної власності та документів, які надають Замовнику право використовувати такі об’єкти права інтелектуальної власності, у разі, якщо власником об’єкта інтелектуальної власності не є сам Замовник.

4.13. Замовник бере на себе зобов'язання забезпечити можливість здійснення Користувачами Viber відмови від отримання ними Viber-Повідомлень. Для можливості здійснення Користувачами відмови від отримання Viber-Повідомлень, Замовник зобов'язується включати в кожне Viber-Повідомлення актуальний контактний номер телефону Замовника.

4.14. Замовник зобов'язаний негайно припинити відправку Viber-Повідомлень для Користувача, який повідомив Замовника будь-якими засобами зв'язку про свою заборону та/чи відмову на/від отримання таких Повідомлень.

4.15. Замовник зобов’язаний попередньо погоджувати з Виконавцем у письмовій формі або за допомогою електронної пошти будь-які прес-релізи або маркетингові матеріали або іншу інформацію, що прямо чи опосередковано посилається на Виконавця, Компанію Viber або Послуги або Додаток Viber.

4.16. При відправленні Viber-Повідомлень новим Користувачам, Замовник повинен забезпечити, щоб першим Повідомленням, направленим кожному Користувачу, було Привітальне Viber-Повідомлення (не Рекламне та/або Транзакційне Повідомлення).
Таке повідомлення має містити в собі лише привітальну інформацію (не рекламну та/або транзакційну) та повинно бути відправлене з проставлянням відповідної відмітки у Системі Виконавця.

4.17. При відправленні Рекламних, Інформаційних та Транзакційних Viber-Повідомлень Замовник повинен розмежовувати характер таких відправлень. Для цього, при формуванні та відправленні Транзакційного/Інформаційного Повідомлення Замовник особисто має обрати та проставити у Системі Виконавця відповідну відмітку для кожного такого Транзакційного та/або Інформаційного Повідомлення. Відправлення Рекламних Viber-Повідомлень здійснюється без жодних відміток.
Якщо при відправленні Viber-Повідомлення Замовник не проставить жодної відмітки щодо характеру Повідомлення, таке Viber-Повідомлення буде вважатись відправленим як Рекламне Viber-Повідомлення.

4.17.1. Відправка Транзакційного Viber-Повідомлення можлива лише після погодження шаблону такого повідомлення компанією Viber. Для отримання інформації про деталі та порядок реєстрації шаблонів Транзакційних Viber-повідомлень Замовник має звернутися до Виконавця будь-яким зручним для нього способом, а також особисто ознайомитись із цим порядком у відповідному розділі «Шаблони» на сайті Виконавця.

4.18. При відправці Замовником Тестових Viber-повідомлень він може використовувати Ім'я відправника Виконавця.
При відправці Замовником інших (не тестових) видів Viber-повідомлень необхідне використання його Власного Імені відправника. Використання такого Імені підлягає оплаті та реєстрації в Компанії Viber. Для отримання докладної інформації про цю послугу Замовнику потрібно звернутися до Виконавця будь-яким зручним для нього способом.

4.20. Чат-сесія діє впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту її відкриття абонентом або до досягнення загальної сукупності відповідей Замовника в цій Чат-сесії у кількості 60 (шістдесят) повідомлень. Після настання однієї із двох вказаних обставин Чат-сесія закривається. Самостійно відкрити Чат-сесію із абонентом Замовник не може.
Оплата за кожну відкриту абонентом Чат-сесію стягується з Особистого балансу Відправника після відправлення першого повідомлення Замовника у цю Чат-сесію. Якщо Замовник повідомлення у Чат-сесію не надсилає, то плата за неї не стягується.
Замовник не може відправляти у Чат-сесію більше 5 (п’яти) повідомлень підряд без відповіді абонента.

4.19. Розсилка Viber-повідомлень вимагає обов'язкового підписання Договору.

5. Вартість послуг і порядок розрахунку

5.1. Замовник сплачує послуги відповідно до Тарифів, розміщених на Сайті Виконавця та/або зазначених у Договорі.

5.2. Оплата послуг здійснюється Замовником на умовах попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі Рахунків, самостійно сформованих Замовником за допомогою Системи. Нарахування коштів на Електронний віртуальний рахунок Замовника відбувається після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. Суми поповнень Електронного віртуального рахунку повинні бути кратні 1 (одній) гривні, без копійок.

5.4. Умови Пільгового періоду починають діяти для Замовника в разі поповнення ним Електронного віртуального рахунку на суму, яка віднесена до другого і вище Кроку поповнення. Впродовж цього періоду Замовник користується послугами за зниженою вартістю.
Для кожного Кроку поповнення діє різна вартість послуг упродовж Пільгового періоду. З можливими варіантами Кроку поповнення і вартістю послуг у кожному Пільговому періоді Замовник може ознайомитися на сайті Виконавця в розділі «Ціни».
Під час дії Пільгового періоду Замовник має право поповнити свій Електронний віртуальний рахунок на будь-яку суму. В цьому випадку умови дії Пільгових періодів застосовуються наступним чином:

 • якщо сума поповнення дає Замовнику право на отримання Пільгового періоду з більш низькою вартістю послуг, ніж поточна, в цьому випадку починає діяти Пільговий період з більш низькою вартістю послуг (Приклад 1);
 • якщо сума поповнення дає Замовнику право на отримання Пільгового періоду з більш високою вартістю послуг, ніж поточна, в цьому випадку продовжують діяти умови поточного Пільгового періоду. Після закінчення дії поточного Пільгового періоду почнеться дія Пільгового періоду з більш високою вартістю послуг (Приклад 2).

Приклад 1:

01 березня рахунок поповнений і отриманий Пільговий період з більш низькою вартістю послуг, ніж звичайна вартість (термін дії періоду - до 31 березня включно).
15 березня рахунок поповнено на суму, що дає право на Пільговий період з більш низькою вартістю послуг, ніж поточна (термін дії періоду - до 14 квітня включно).

Умова дії Пільгових періодів:

З 1 по 14 березня включно діє Пільговий період з більш низькою, ніж звичайна, вартістю послуг.
З 15 березня по 14 квітня включно діє Пільговий період з більш низькою вартістю послуг, ніж була в період з 1 по 14 березня.
З 15 квітня діє звичайна вартість послуг.

Приклад 2:

01 березня рахунок поповнений і отриманий Пільговий період з найнижчою вартістю послуг (термін дії періоду - до 31 березня включно).
15 березня рахунок поповнено на суму, що дає право на пільговий період з більш високою вартістю послуг, ніж поточна (термін дії періоду - до 14 квітня включно).

Умова дії Пільгових періодів:

З 1 по 31 березня включно діє Пільговий період з найнижчою вартістю послуг.
З 1 по 14 квітня включно діє Пільговий період з більш високою вартістю послуг, ніж була в період з 1 по 31 березня.
З 15 квітня діє звичайна вартість послуг.

Строки Пільгового періоду не складаються та не переносяться, кожен такий період діє суворо 30 днів, починаючи з дня, який слідує за днем поповнення Замовником Електронного віртуального рахунку. У разі, якщо один строк Пільгового періоду збігається з іншим, то під час такого збігу строків пріоритетним є Пільговий період, за яким встановлюється більш низька вартість послуг. Після його закінчення починають діяти умови Пільгового періоду з більшою вартістю або встановлюється звичайна вартість послуг.

5.5. У разі, якщо Замовник, за умови попереднього погодження з Виконавцем, отримав неоплачені Послуги (овердрафт), він зобов’язаний оплатити такі Послуги протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання такої Послуги.

5.6. Виконавець залишає за собою право вносити зміни у тарифну політику із подальшою публікацією нових тарифів на Сайті. Про введення нових Тарифів Виконавець сповіщає Замовника попередньо опублікувавши повідомлення про це на Сайті Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати зміни вартості передачі Повідомлень. Датою вступу у силу нового Тарифного плану є дата його опублікування на сайті Виконавця, якщо інше не обумовлено у повідомленні, попередньо опублікованому на Сайті Виконавця. Винятком є умова, вказана в п. 4.10. цих Правил.

5.7. При реєстрації в Системі Замовнику на його Електронний віртуальний рахунок нараховується визначена Виконавцем і зазначена на сайті сума коштів, яка є власністю Виконавця і не повертається у складі суми залишку на Електронному віртуальному рахунку Замовника.

5.8. За цими Правилами Замовник оплачує всі відправлені SMS-повідомлення з використанням Системи згідно з Тарифами зазначеним на Сайті Виконавця.

5.9. При здійсненні передачі Повідомлень через телекомунікаційні мережі Операторів інших країн тарифи змінюються в залежності від умов, що надаються цими Операторами.

5.10. У випадку, якщо при відправці Замовником Транзакційних Viber-повідомлень компанією Viber буде встановлено невідповідність тексту відправленого повідомлення шаблону, погодженому для цього Viber-Імені відправника, або Транзакційне Viber-повідомлення взагалі буде відправлено без погодженого шаблону для такого Viber-Імені відправника, відправлені Транзакційні Viber-повідомлення будуть протарифіковані компанією Viber як Рекламні Viber-повідомлення. У цьому випадку Замовник беззаперечно визнає своє зобов'язання оплатити Виконавцю різницю між вартістю таких Транзакційних Viber-повідомлень, знятою з Електронного віртуального рахунку Замовника при відправленні ним вказаних повідомлень, та їх фактичною вартістю, визначеною компанією Viber за результатами перевірки відповідності шаблонів.

6. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

6.1. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) у рамках використання Системи під обліковим записом Замовника, включаючи випадки добровільної передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії у рамках використання Системи під обліковим записом Замовника вважаються зробленими самим Замовником.

6.2. Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраних ним паролів.
Паролі та ключ API є секретною інформацією, яку Замовник не повинен передавати стороннім особам, пересилати в поштових повідомленнях, месенджерах, публікувати на сайтах, включаючи форуми, системи спільної роботи з кодом і ін.

Технічна підтримка Виконавця ніколи не вимагає від Замовника передачі їй паролів, ключа API або будь-яких інших конфіденційних даних для вирішення яких би то не було завдань. У разі, якщо ключ API та/або паролі Замовника були скомпрометовані (сталася його/їх крадіжка, підбір, розголошення, і т.п.), Замовнику слід негайно змінити свій поточний пароль за допомогою Основного засобу зв'язку, а ключ API змінити в панелі управління особистого кабінету на сайті Виконавця, після чого новий ключ API використовувати для заміни старого в додатку Замовника (або додатках, якщо Замовник використовує один ключ у декількох додатках).

Відповідальність за надійність, безпеку та конфіденційність паролів і ключа API Замовника несе виключно сам Замовник. Виконавець не володіє зазначеними даними, не запитує їх у Замовника, не несе відповідальність за їх розголошення та не відшкодовує жодних збитків, які можуть виникнути/вже виникли внаслідок розголошення паролів і/або ключа API Замовника.

6.3. Замовник одноособово несе відповідальність за невиконання вимог цих Правил, Договору та законодавства України щодо отримання згоди Користувача на отримання від Замовника Повідомлень.
У випадку недотримання Замовником вимог п.п. 3.2., 4.9., 4.11.- 4.17. цих Правил, Замовник погоджується, що Виконавець не несе жодної відповідальності за негативні наслідки, які спричинені та/або можуть бути спричинені такими діями Замовника.

6.4. Замовник несе цілковиту відповідальність за збереження і нерозголошення ним відомостей про Користувачів, які стали йому відомі під час збирання та використання персональних даних Користувачів. У випадку розголошення цих відомостей з вини Замовника, він несе відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

6.5. Виконавець у будь-якому випадку не несе відповідальності за зміст Повідомлень, що розсилаються Замовником з використанням Системи. Відповідальність за походження, зміст та достовірність інформації, яка міститься у Повідомленнях, а також за відповідність Повідомлень вимогам чинного законодавства України / міжнародного законодавства несе виключно Замовник.

6.6. Претензії Замовника щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду у письмовому/електронному вигляді, які направляються Замовником на електронну адресу Виконавця support@turbosms.ua у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення суперечливої ситуації. Строк розгляду претензій Замовника становить не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.
Виконавець не відшкодовує упущену вигоду Замовника за жодних обставин.

6.7. У випадку пред'явлення Замовником обґрунтованої претензії про неможливість скористатися Послугою з вини Виконавця, Виконавець повертає отримані від Замовника кошти за винятком вартості відправлених Повідомлень. Повернення залишку у розмірі невикористаних коштів з Електронного віртуального рахунку Замовника на момент повернення у цьому випадку провадиться у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Замовника. Повернення проводиться у 10 (десяти) денний термін за наявності письмової заяви Замовника із зазначенням реквізитів, необхідних для повернення коштів, а також при наданні Замовником документів, які підтверджують поповнення ним свого Електронного віртуального рахунку на сайті Виконавця (квитанції, платіжного доручення тощо). У разі непред'явлення Замовником вищевказаних документів, повернення коштів не відбувається.

6.8. У разі прострочення Замовником оплати наданих Виконавцем Послуг (якщо надані Послуги не були передплачені Замовником), Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховується пеня, від вартості наданих, але не оплачених Послуг за кожний день такого прострочення.

6.9. У разі прострочення Виконавцем строків надання Послуг за цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховується неустойка, від вартості несвоєчасно наданих Послуг за кожний день такого прострочення, але не більше ніж за 2 (два) місяці.

6.10. При отриманні Виконавцем письмового, усного або іншого звернення/скарги/вимоги щодо змісту Повідомлень, які були направлені Замовником із використанням Системи Виконавця, якщо таке звернення надійшло від Оператора, Користувача або третіх зацікавлених осіб, Виконавець, за винятком випадків, передбачених законодавством України, негайно передає вказане звернення/скаргу/вимогу Замовнику, який в свою чергу у строк не більше 2 (двох) робочих днів проводить перевірку обґрунтованості звернення та дає офіційну письмову відповідь Виконавцю з приводу цього звернення.

6.11. Виконавець має право блокувати доступ Замовника до Сайту, Системи та/або їх частин, у випадку порушення Замовником умов, передбачених цими Правилами та/або Договором та/або нормами чинного законодавства України.

6.12. Якщо факт порушення, про який йдеться у п. 6.11. цих Правил, буде підтверджений, Виконавець має право за своїм вибором:
- припинити надання Послуг Замовнику, самостійно утримавши із Замовника штраф у сумі залишку грошових коштів на Електронному віртуальному рахунку Замовника на момент припинення надання Послуг;
- після спілкування із Замовником, отримання його письмових пояснень, усунення Замовником виявлених порушень, та у разі необхідності, відшкодування ним завданої шкоди, відновити надання Послуг.

6.13. Якщо інформація про факти порушень, визначених п. 6.11. цих Правил, не підтверджується, то Виконавець негайно відновлює надання Послуг Замовнику.

6.14. У разі порушення Замовником п.п. 3.2.2.-3.2.6. п. 3.2. цих Правил, Виконавець має право припинити надання послуг у односторонньому порядку та стягнути із Замовника штраф у сумі 100 (сто) гривень за кожне Повідомлення, відправлене з порушенням п.п. 3.2.2- 3.2.6. п. 3.2. цих Правил.

6.15. У разі направлення Замовником через Web-інтерфейс Виконавця Забороненого Viber-повідомлення та/або допущення Замовником будь-яких порушень пунктів п. 4.9., п. 4.11. - 4.14. цих Правил та/або Політик Viber, які викликали для Виконавця наслідки фінансового характеру та/або санкції з боку компанії Viber/третіх зацікавлених осіб, у цьому випадку Замовник беззаперечно визнає своє зобов'язання відшкодувати Виконавцю всі збитки/штрафи/інші фінансові санкції, які були викликані протиправними діями і/або порушеннями з боку Замовника.

6.16. У разі виявлення порушення Замовником п.п. 3.2.7. п. 3.2. Правил, та/або завданням збитків з його вини, такі збитки Виконавця та/або Користувачів та/або Оператора та/або третіх осіб, пов'язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Замовником у повному обсязі, згідно чинного законодавства України.

6.17. При порушенні Замовником умов цих Правил та/або вимог чинного законодавства України, та/або міжнародного законодавства Замовник самостійно і в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем та/або третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Системи, у тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів Виконавця та/або третіх осіб.

6.18. У випадку, якщо Виконавця буде втягнуто до судового процесу в якості відповідача у зв'язку з наданням Користувачам у Повідомленнях недостовірної, конфіденційної інформації, інформації, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, або інформації, що порушує права третіх осіб чи поширення якої заборонено чинним законодавством України, Замовник повністю та беззаперечно погоджується, що Виконавець у даному випадку є неналежним відповідачем, який не може нести відповідальності за дії Замовника та має бути замінений на належного відповідача, яким в цьому випадку є Замовник. Замовник несе відповідальність згідно положень цих Правил, Договору та чинного законодавства України.

6.19. При порушенні Замовником умов цих Правил, Договору та/або вимог чинного законодавства України, в результаті чого Виконавцю було завдано збитків та/або пред'явлені претензії/позови з боку користувачів, Операторів або третіх осіб, Замовник у повному обсязі відшкодовує Виконавцю всі збитки, завдані таким порушенням, у тому числі суму штрафних санкцій, сплачених Виконавцем за таке порушення на користь Оператора/компанії Viber/третіх осіб і зобов'язується задовольнити претензії/позови користувачів, Операторів, компанії Viber або третіх осіб власними силами засобами і за свій рахунок.

6.20. Усі спори та суперечки між Сторонами підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди в результаті переговорів, або у разі, якщо одна із Сторін ухиляється від ведення переговорів, спори підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

6.21. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі наслідки, які виникли з вини Замовника.

7. Умови використання персональних даних

7.1. Приєднуючись до умов цих Правил, Замовник дає згоду на використання та автоматизовану обробку даних, як персональних, так і/або тих, що ідентифікують його, а також персональних даних суб'єктів, чиї персональні дані передаються/повідомляються в ході виконання зобов'язань за цими Правилами, шляхом їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов'язаних з обробкою відповідних даних, а також на передачу їх третім особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України, зокрема, проте не виключно, Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Сторони також підтверджують і гарантують, що кожна із Сторін ознайомлена з правами суб'єктів персональних даних, передбачених Політикою конфіденційності та статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI 1 червня 2010 року (із змінами та доповненнями), а також беруть зобов'язання дотримуватися усіх вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони виконують свої зобов’язання за цими Правилами на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Сторонам у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням правовідносин між Сторонами за цими Правилами та/або Договором.
Конфіденційною інформацією є вся інформація стосовно цих Правил та/або Договору та операцій за ними, а також інформація, по відношенню до якої Сторони вживають заходів щодо охорони її конфіденційності.

8.2. Сторони зобов’язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і не використовувати недобросовісно інформацію, яка їм стала відома у процесі правовідносин, та несанкціоноване поширення якої може зашкодити будь-якій із Сторін.

8.3. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання або неналежне виконання умов п.8.2. цих Правил. У випадку розкриття будь-якою зі Сторін конфіденційної інформації стосовно іншої Сторони чи умов Договору, у результаті чого інша Сторона понесла збитки, Сторона, винна у розкритті конфіденційної інформації зобов’язана відшкодувати постраждалій Стороні всі документально підтверджені збитки, понесені у результаті розкриття конфіденційної інформації, за виключенням випадків, коли розкриття конфіденційної інформації прямо вимагалось нормами чинного законодавства України та/або у процесі судового чи іншого правового захисту своїх прав і інтересів.

8.4. При виконанні умов цих Правил та/або Договору Сторони беруть на себе зобов’язання всебічно сприяти одна одній при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

9. Дія обставин непереборної сили

9.1. Жодна Сторона не несе відповідальності за порушення Правил, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, зокрема, але не обмежуючись, ворожих атак, блокад, військових дій, безладів, протиправних дій третіх осіб, пожеж, вибухів, тривалих перерв у роботі транспорту, актів органів державної/місцевої влади, заборон (обмежень) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, зокрема: епідемією, циклоном, ураганом, торнадо, повенем, землетрусом, посухою, тощо, а також інших обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і не могли бути передбачені та упереджені Сторонами (надалі – «форс-мажорні обставини»).

9.2. Сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна повідомити про їх виникнення іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких форс-мажорних обставин на Основний засіб зв’язку та/або на електронну адресу іншої Сторони.

9.3. Належним документальним підтвердженням дії форс-мажорних обставин є відповідний документ (сертифікат) Торгово-промислової палати України або іншого органу, уповноваженого видавати відповідні документальні підтвердження.

9.4. По закінченню строку дії форс-мажорних обставин Сторона, яка знаходилась під дією таких обставин, повинна сповістити про закінчення цих обставин іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії форс-мажорних обставин на Основний засіб зв’язку та/або на електронну адресу та/або за телефонним номером.

9.5. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо строку дії форс-мажорних обставин, Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, на вимогу іншої Сторони повинна надати відповідний документ, що містить інформацію про тривалість форс-мажорних обставин. Даний документ Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна надати в оригіналі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від іншої Сторони.

9.6. У випадку порушення вимог п.п. 9.2-9.5. цих Правил Сторона, що знаходилась під дією форс-мажорних обставин, втрачає право посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань за цими Правилами.

10. Термін дії правовідносин між Сторонами та порядок їх припинення

10.1. Правовідносини між Сторонами вважаються укладеними і набирають чинності з моменту реєстрації Замовника на Сайті та діють впродовж одного календарного року з дати укладення. Термін дії правовідносин продовжується щоразу на один календарний рік, якщо жодна зі сторін не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії не повідомить іншу Сторону про бажання припинити правовідносини. Правовідносини можуть припинятись також і з інших підстав, зазначених у цих Правилах та/або Договорі.

10.2. Виконавець має право у односторонньому порядку достроково припинити правовідносини із Замовником у разі виявлення порушення останнім умов цих Правил та/або Договору, а також у разі несанкціонованого втручання Замовника в роботу Системи та/або нецільового використання Замовником Системи Виконавця.

10.3. Правовідносини можуть бути достроково розірвані у односторонньому порядку будь-якою зі Сторін шляхом направлення однією Стороною іншій письмового/електронного повідомлення про припинення правовідносин не менше, ніж за 15 (п`ятнадцять) календарних днів до дати припинення.

10.4. Після припинення правовідносин Виконавець зберігає у Системі персональні дані Замовника та його базу персональних даних Клієнтів впродовж наступного 1 (одного) року. Після спливу 1 (одного) року Виконавець знищує персональні дані Замовника, якщо під час припинення правовідносин Сторони не погодять інше. Знищення персональних даних Замовника у цьому випадку не потребує попереднього чи подальшого повідомлення про це Замовника.

10.5. Припинення правовідносин не звільняє Сторони від обов'язку виконання належним чином своїх зобов’язань за цими Правилами та повного погашення заборгованості між собою у випадку її наявності за весь період до дати припинення правовідносин.

11. Інші умови

11.1. Порядок користування цими Правилами, їх виконання, а також усі інші питання, не врегульовані Правилами та/або Договором, вирішуються відповідно до норм діючого законодавства України, зокрема, проте не виключно, Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про рекламу» та відповідно до норм міжнародно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

11.2. У випадку якщо будь-які умови чи положення цих Правил та/або Договору будуть визнані не чинними або незаконними, усі інші умови та положення Правил або Договору залишаються незмінними та мають повну юридичну силу.

11.3. Ніщо у Правилах та/або Договорі не може розумітися як встановлення між Замовником та Виконавцем агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків зі спільної діяльності, стосунків особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Правилами та/або Договором.

11.4. Замовник підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил і безумовно приймає їх.

11.5. Договори про надання послуг та усі правовідносини, укладені раніше дати введення в силу поточної редакції цих Правил (далі – діючі Договори), продовжують діяти у частині, що не суперечить положенням поточної редакції Правил.

11.6. У разі небажання Замовника продовжувати правовідносини з Виконавцем за цими Правилами, Замовник протягом 5 календарних днів від дня повідомлення на Сайті Виконавця про введення в дію поточної редакції Правил повідомляє Виконавця про свою незгоду. У цьому випадку правовідносини із Замовником припиняються, починаючи з моменту повідомлення Замовником про незгоду. У разі ненадходження від Замовника повідомлення про незгоду з новими умовами надання послуги вважається, що Замовник повністю погодився із вимогами нової редакції цих Правил.

11.7. Положення цих Правил є обов'язковими для усіх раніше зареєстрованих Замовників.

12. Реквізити

Місце реєстрації:
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34, корпус «А», кімната 307
Адреса для листування: 03150, м.Київ-150, а/с 220
ЄДРПОУ: 37623364
ІПН: 376233610272
IBAN: UA963808050000000026005448739 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку: 380805

Ошибка